top of page
94529b508b40459fb23e9c35b7e7cc0c.jpg

FÖRETAGSETIK

Företagsetiken är en etik för den samlade verksamheten i företaget, vilken alla anställda ska kunna följa i oavsett befattning.

Inom många yrken förekommer att man utarbetat en särskild yrkesetik. Läkarna har sin, advokaterna har sin, journalisterna har sin, osv. Yrkesetiken går tillbaks på bestämd en värdegrund och består av en uppsättning spelregler som är tänkta att reglera hur yrkesutövarna får agera.

Företagsetik är något annat. (Ibland talar man om organisationsetik, särskilt inom den offentliga sektorn.) Företagsetiken är en etik för den samlade verksamheten i företaget, vilken alla anställda ska kunna följa i oavsett ansvar eller befattning. Den kan bestå av regler och normer som beskriver hur de anställda ska uppträda i olika situationer. Reglerna kan vara negativa (dvs. formulerade som förbud och avståndstagande) eller positiva (dvs. som plikter och skyldigheter). Ibland kallas de ”codes of conduct”.

Företagsetiken ska kunna omsättas i konkreta ställningstaganden, t.ex. när det gäller bemötande, informationsbehandling, representation, osv. Detta tillämpningsarbete måste ske kontinuerligt och man behöver regelbundet se över normer och regler när omständigheterna förändras.

De diskussioner kring etiska frågor som fortlöpande bör ske, ska bl.a. syfta till att undersöka om fastställda regler verkligen är heltäckande eller om nya utmaningar i den praktiska vardagen kräver en justering av givna riktlinjer.

En sak är att ta fram och upprätthålla en samlad företagsetik. En annan sak att ”implementera” den, dvs. att få den accepterad och omsatt i praktiken.

Mycket arbete med de etiska frågorna kommer inte längre än till det första stadiet. Ett av skälen är att medarbetare/personalen inte engageras tillräckligt i arbetet att ta fram de grundläggande värderingarna och att den officiella etiken inte speglar de anställdas faktiska värderingar. Etiken måste bli en viktig del av organisationens företagskultur om man ska lyckas få den att fungera i praktiken.

Lång egen erfarenhet som vi i Proetica har på området, och internationell forskning visar på betydelsen av att få med så många medarbetare som möjligt i arbetet med att ta fram en samlad etik ute på företagen. De måste vara subjekt i arbetet, inte enbart objekt. Och det måste uppleva att de bidrar aktivt till att forma företagskulturen och att de är delaktiga i arbetet att tydliggöra den gällande värdegrunden.

rawpixel-745952-unsplash.jpg

I praktiken är det naturligtvis fråga om ett samspel. För visserligen måste en fungerande etik reflektera medarbetarnas/personalen verkliga värderingar. Men det handlar ofta också om att påverka och utveckla de rådande synsätten. Finns det brister måste de rättas till.

I vissa fall kan den anställde behöva ändra och förnya sina värderingar. Nyanställda måste också få klart för sig vilka normer och regler som gäller. Det visar sig också att en tydlig och bra företagskultur kan attrahera ny kvalificerad personal. En god företagskultur kan därför innebära direkta konkurrensfördelar.

Vilket företag ska man som ”jobbsökande” välja när löneförmånerna i stort sett är likvärdiga? Svar: det som har den tydligaste och bästa företagskulturen, externt och internt. Denna kan vara uttryckt i företagets etik. Den samlade etik som man härigenom åstadkommit fungerar bl.a. som en tydlig skylt utåt för vad företaget står för. Den utgör en väsentliga del av värdegrunden och skapar därmed förtroende för organisationen och dess verksamhet.

Ev. kan etiken presenteras som en del av företagets hemsida på Internet. Kanske ska man också utarbeta en broschyr att dela ut till kunder och andra. På många håll tar man även fram ett s.k. plånboksinlägg, ett mindre kort med de viktigaste handlingsreglerna och värderingarna.

Etiken kan också hjälpa medarbetare och chefer inom företaget att ta ställning till olika handlingsalternativ, så att beteendet inom organisationen är konsekvent och uppfyller gällande kvalitetskrav. Tydliga regler ger personalen dessutom trygghet och främjar kreativiteten och arbetsglädjen. Om man inte behöver vara rädd att göra fel kan man våga skapa nya saker.

Allmänheten ställer idag krav på att företagen ska ha en hög etisk profil; de ska kunna förklara hur de ser på rätt och orätt och hur de gör för att uppnå det som är rätt. I en opinionsundersökning från år 2002 tillfrågades 25 000 personer från 23 länder om företagens roll i samhället. 80 % av de anställda sa att ju mer etiskt och socialt ansvar arbetsgivarna tar, desto mer motiverade och lojala blir arbetstagarna. En majoritet av de tillfrågade aktieägarna uppgav att de skulle sälja sina aktier i ett företag som brister i etiskt och socialt ansvar, även om avkastningen är hög.

UPP
bottom of page