top of page
e569e787d6e485b4f01113c84a9aa1bd.jpg

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSKULTUR

Målet med Proeticas utvecklingsprogram är att göra våra kunder mer framgångsrika

Proetica har en särskild metod för att hjälpa till med att ta fram värdegrunder och åtgärdsprogram för utveckling av  kultur. Metoden bygger på vetenskaplig forskning och verifierade teorier grundade på lång erfarenhet. Vi stödjer ditt företag genom hela processen. Vi anpassar dock våra insatser till ditt företags behov och andra pågående processer.

I ett utvecklingsprogram för företagskultur kan ingå att ta fram

  • grundläggande, önskade och gemensamma värderingar som basen i en värdegrund

  • en värdebaserad vision och värdebaserade verksamhetsmål

  • spelregler för samverkan internt

Det kan också handla om att

  • utarbeta en giltig företagsetik

  • utforma ett värdebaserat ledarskap i företaget

  • skapa uppslutning kring styrande värden bland de anställda

Successful Work Team

Målet med Proeticas utvecklingsprogram är att göra våra kunder mer framgångsrika, med en mätbar förbättring av effektivitet/ lönsamhet och en ökning av antalet nöjda kunder/intressentgrupper. Avsikten är att åstadkomma en förbättring av kulturen genom en artikulerad värdegrund, med tydliga  grundläggande värden, en värdebaserad vision för verksamheten, tydliga, mätbara och tidsatta mål samt  en strategi för hur de ska förverkligas.

Vi utvärderar regelmässig våra program, för att visa våra kunder vilka effekter insatserna har. Detta förutsätter att man på ett mätbart sätt kan jämföra utgångsläget i företaget med läget i ett senare skede då man haft tid att arbeta aktivt med kultur- och värdefrågorna. 

Uppgiften att skapa en fungerande företagskultur genomförs i flera steg. Ett första steg är att ta fram och fastställa ett antal grundläggande värden. Att göra detta är något mer än att räkna upp ett antal värdeord. I regel behöver grundläggande värden beskrivas på ett fylligt sätt i en löpande text. Enstaka ord räcker inte. Tolkningarna blir lätt för olikartade. Utmärkande för grundläggande eller styrande värden är just att de ska uppfattas på ett likartat sätt av alla i företaget, ledning, chefer, medarbetare. Även kunder eller intressenter behöver förstå vad företaget står för. I Proetica har vi lång erfarenhet av detta – mer än 20 år – och vi kvalitetssäkrar alltid våra resultat.

Genomförandet förutsätter ett värdebaserat ledarskap. Ett villkor för framgång med ett utvecklingsprogram är att samtliga chefer och ledare är införstådda med syftet och avsikten bakom och samtidigt är villiga att praktisera principerna i sitt eget ledarskap. Dessutom vill man att medarbetarna ska få förhöjd livskvalitet och tillfredsställelse, både i yrkesliv och privat som ett resultat av ett genomfört program. Därför arbetar vi både med utvecklingsstrategier för att hjälpa chefer och metoder att göra medarbetarna mer aktiva och ansvarstagande i processerna. Men vi gör det på ett sätt som inte stör produktionen eller verksamheten.

Tänkbara verksamhetsformer är föreläsningar, seminarier, arbetsgrupper, (tillfälliga och långtidsarbetande) konferenser, individuell coaching, tryckt material, ev. stödprogram till enskilda behövande eller grupper. Vi arbetar interaktivt med organisationens/företagets chefer och övriga medarbetare där vi utvecklat arbetsmetoder för att aktivt bistå och hjälpa dem att formulera riktlinjer och ramar för sin kultur. Våra program anpassas till uppdragsgivarens speciella förutsättning och vilka övriga projekts som pågår inom organisationen.

UPP
bottom of page