top of page

VÅRA TJÄNSTER

Ta fram en värdegrund

Att utforma en värdegrund i företag och organisationer handlar om att förbättra arbetsklimat och kultur.

e569e787d6e485b4f01113c84a9aa1bd.jpg

Utveckla företagskulturen

Målet med Proeticas utvecklingsprogram är att göra våra kunder mer framgångsrika

Analys

Med hjälp av DIAFLEX analysverktyg får du ett underlag för utveckling av värdegrunden och kan ta fram konkreta åtgärder.

ben-rosett-10614-unsplash.jpg

Utvecklingsprogram för värdebaserat ledarskap

Vi har genomfört ett stort antal kurser i värdebaserat ledarskap på Karolinska Institutet de

senaste åren. 

Legal Research and Writing

NMI och klimatundersökningar

Ett sätt att ta reda på om man är på rätt väg är att genomföra medarbetarundersökningar.

Job Interview

DIAFLEX

Med hjälp av DIAFLEX analysverktyg får du ett underlag för utveckling av värdegrunden och kan ta fram konkreta åtgärder.

rawpixel-652593-unsplash.jpg

Etikforum

för att hjälpa chefer och medarbetare att skapa etiska handlingsregler i den dagliga verksamheten.

94529b508b40459fb23e9c35b7e7cc0c.jpg

Företagsetik

Företagsetiken är en etik för den samlade verksamheten i företaget, vilken alla anställda ska kunna följa i oavsett yrkesroll.

Varför program för värderingar och företagskultur?

Företag och organisationer antar ofta en värdegrunden som ska styra verksamheten och sättet att organisera arbetet. En värdegrund ska ses som en viljeyttring av beslutsfattarna eller ägarna. De grundläggande värdena är tänkta att vara vägledande för arbetet. För att fungera måste värdegrunden omvandlas till konkreta direktiv på det lokala planet. Målet är att chefer och medarbetare utifrån värdegrunden ska formulera sina egna normer och handlingsregler, vilka ska styra det praktiska arbetet. Ansvaret för den praktiska tillämpning av värdegrunden ligger hos dem som i vardagen möter kunder och andra intressenter. Värdegrunden ska också återspeglas i samarbetet mellan de anställda och mellan medarbetare och chefer. Den ska även bidra till ett gott arbetsklimat. I själva verket vet man att arbete med företagskulturen är ett av de mest effektiva sätten att förbättra de anställdas upplevelse av sin arbetsmiljö.

För att kunna utveckla och förbättra företagskultur måste man:

  • ha en metod att analysera den rådande företagskulturen

  • ha en klar idé om hur en god företagskultur ser ut och formulera en tydlig värdegrund

  • systematiskt genomföra utvecklingsprogram för företagskultur

UPP
bottom of page