top of page

TA FRAM EN KRAFTFULL VÄRDEGRUND MED CHEFSSTÖD

Att utforma en värdegrund i företag och organisationer handlar om att förbättra arbetsklimat, samlad prestationsförmåga och kultur. Men en fungerande värdegrund ger också en mer effektiv och framgångsrik verksamhetsstyrning. Ett värdebaserat ledarskap är en förutsättning för att lyckas.

Proetica har en särskild metod för att hjälpa till med att ta fram värdegrunder och åtgärdsprogram för utveckling av  kultur. Metoden bygger på vetenskaplig forskning och verifierade teorier grundade på lång erfarenhet. Vi stödjer ditt företag under hela processen.

1. Tydliggöra företagets styrande och vägledande värden

Otydliga värdeord utan sammanhang och klar innebörd bidrar inte med riktning. Vi hjälper dig formulera tydliga och verkningsfulla värdeord som alla är överens om.

2. Rangordna grundvärdena

I situationer där olika värden kan komma i konflikt, behöver du en klar rangordning att gå tillbaka till. Det ger en grund för prioritering.

3. Medarbetarnas

värderingar

För att verka enligt de styrande värdena måste alla anställda kunna identifiera sig med dem. I processen får samtliga en chans att reflektera över vad de själva tycker är viktigt och hur väl det stämmer med företagets eller organisationens värdegrund.

4. Utforma en vision

Visionen måste bygga på de grundvärden som ska bestämma verksamhetens inriktning. Vi tar fram mätbara mål och tydliga handlingsstrategier, exempelvis belöningssystem, utifrån grundvärdena och den värdebaserade visionen för ditt företag.

5. Skapa lokala konkreta handlingsregler och interna spelregler

Medarbetarna bör själva dra slutsatserna för praktisk tillämpning i verksamheten. Det får finnas skillnader, det viktiga är att reglerna i samtliga fall är förankrade i värdegrunden.

Bland de medel som vi erbjuder finns Etikforum, ett verktyg för att ta fram värdebaserade regler och se till att de tillämpas i vardagen. Du får tillgång till de mest erfarna konsulterna i Sverige på området och vetenskapligt utprovade metoder när du väljer att arbeta med Proetica.

Colleagues

Exempel på ytterligare åtgärder

 • Utforma en affärsidé/verksamhetsidé i direkt anslutning till värdegrunden

 • Precisering av verksamhetsmål, kortsiktiga och långsiktiga

 • Genomföra en varumärkesdefinition

 • Kundinformation och hemsida

 • Utforma tydliga kvalitetskriterier: definition av kvalitet i relation till värdegrunden

 • Prestationskriterier utifrån värdegrunden och belöningssystem i anslutning till dessa

 • Uppdatering av styrkort i anslutning till värdegrunden

 • Skapa utvärderingssystem för externa tjänster

 • Personlig coaching och karriärplanering utifrån värdegrunden

 • Utarbeta kriterier och strategier för rekrytering av nya medarbetare och test av kandidater utifrån värdegrundsbaserade karaktärskriterier

 • Utforma paket för introduktion till nyanställda med angivande av kulturens förväntningar på beteende

 • Värdebaserat ledarskap: utvecklingsprogram baserade på värdegrunden

 • Mentorsprogram för och stöd till chefer

 • Åtgärder för att förebygga stress och utbrändhet

UPP
bottom of page