top of page
ben-rosett-10614-unsplash.jpg

UTVECKLINGSPROGRAM FÖR VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

Proetica har lång erfarenhet av att utbilda ledare. Vi har genomfört ett stort antal kurser i värdebaserat ledarskap under åren, bland annat på Karolinska Institutet. Nu gör vi även specialutformade kurser och tillämpad utbildning för företag och organisationer. Nedan finns olika delar som kan kombineras och anpassas till de aktuella behov som finns hos våra uppdragsgivare.

Sammanfattning

För att anställda ska välja att handla på ett sätt som gagnar företaget eller organisationen, måste det som är värdefullt och eftersträvansvärt för företaget eller organisationen stämma med anställdas värderingar, vad de tycker är värdefullt och viktigt. Detta är det värdebaserade ledarskapets kärna. En viktig del i det värdebaserade ledarskapet är därför att hjälpa medarbetare att komma till ökad klarhet om vilka värderingar de har och hur de vill välja i olika situationer. Ledaren som ska representera ledningen och dess värdegrund måste anknyta till vad deras medarbetare tycker är viktigt och angeläget.

Ledarskapets verkliga utmaning är att få medarbetarna att inse att ingen vinner förrän alla vinner. Eller om man så vill: att få personalen att tänka på hela företagets bästa. Men det går bara om de anställda både kan se att de utgör en del i helheten och att de tycker att arbetet är värdefullt för egen del, det vill säga finner mening och lust i jobbet.

rawpixel-669607-unsplash.jpg

Vad är ledarskap?

 • Vilka är ledarens uppgifter, ansvar och befogenheter?

 • Olika situationer och verksamheter ställer olika krav på ledaren.

 • Varför är flexibilitet en viktig del av ledarskapet?

 • Vilka andra egenskaper är önskvärda hos en ledare?

 • Vilka ledarskapsstilar finns?

 • Vem är lämplig att vara ledare?

 • Är det viktigt att vara en trevlig och karismatisk ledare?

Vad är värdebaserat ledarskap?

 • Vad utmärker värdebaserat ledarskap?

 • Vad skiljer värderingsbaserat ledarskap från annat?

 • Lust och plikt – vad motiverar människor i arbetet?

 • Att föregå med gott exempel.

 • Självkännedom. Min personlighet. Min karaktär.

 • Styrkor/svagheter.

 • Vilka är mina viktigaste värderingar?

 • Min syn som ledare på vår organisations värdegrund.

Att leda med hjälp av en värdegrund

 • Framgång genom tydliga grundvärden beror på hur väl ledare lyckas kommunicera ut värdena.

 • Avgörande är om de genom att själva vara föredömen och goda exempel kan motivera sina anställda att tillämpa och praktisera värdegrunden i vardagsverksamheten.

Vad är företagskultur?

 • Vad är företagskultur?

 • Varför är företagskultur viktigt?

 • Vilken betydelse har ledarskap för utveckling av företagskulturen?

 • Vad är god företagskultur?

 • Om konsonans och värderingsgemenskap.

Vad är värden och värderingar?

 • Värden och värderingar är redskap i sättet att utöva ledarskapet.

 • Vad är värden och hur skiljer man värden från värderingar?

 • Värderingsövning i syfte att förtydliga den egna värdegrunden.

Att leda grupper med hjälp av värderingar

 • Roller inom gruppen.

 • Uttalade och outtalade normer.

 • Hur vidareutvecklar man gruppen?

 • Hur skapar man en väl fungerande grupp?

 • Att ta över en icke fungerande grupp.

 • Mötesteknik.

 • Rollspel – Hur gör man då människor inte vill ändra åsikt?

 • Ledare-medarbetare.

Målstyrning och värdegrund

 • Om vikten av tydliga mål i relation till värdegrunden.

 • I praktiken förutsätter målformulering att man fastställt vilka värden man vill förverkliga i organisationen eller företaget och vilka värden man vill skapa för sina kunder och uppdragsgivare.

 • Vad bör man tänka på när man sätter mål?

 • Hur försäkrar man sig om att målen uppnås?

 • Till vem kan man delegera?

 • Hur planerar man arbetet utifrån givna mål?

 • I värdestyrning och värdebaserat ledarskap är det så att vad man eftersträvar och vill åstadkomma (formulerat som mål och resultat) är lika viktigt som hur man gör detta.

Beslutsfattande och val av handlingsstrategier

 • Hur välja och fatta beslut?

 • Vad är prioriteringar och hur gör man?

 • Valfrihet och begräsningar.

 • Hur redovisar man ett fattat beslut?

 • Metoder för rationellt beslutfattande.

 • Praktiska övningar.

rawpixel-660716-unsplash.jpg

Kommunikation

 • Hur når man fram med sitt budskap?

 • Hur kommunicerar man på ett tydligt sätt?

 • En sak är att vara öppen för kommunikation, en annan att veta vad det är man ska kommunicera och hur man gör det.

 • Varför uppfattar vi det vi hör och ser så olika?

 • Värdebaserat ledarskap handlar inte enbart om vad ledningen avser med styrande värden, utan också hur dessa uppfattas av mottagarna.

 • Hur säkerställer man att medarbetarna förstått innehållet i kommunikationen?

 • Om vikten av tydlighet och att stå upp för sina värderingar.

 • Hur mycket och vilken information ska spridas? Vad ska man inte berätta och vad ska man tala om.

 • Konsten att lyssna.

Att påverka andra i sitt ledarskap

 • Vad motiverar medarbetare i jobbet?

 • Hur påverkar man andras värderingar?

 • Hur får man dem att fatta rätt beslut?

 • Oenighet om värderingar och prioriteringar – hur handskas man med det?

 • Verktyg för att arbeta med värderingar

Att utveckla och ta tillvara på det bästa hos individen

 • Vår inre motivation – vad driver olika människor till prestation?

 • Hur tar man vara på det bästa hos individen?

 • Hur hjälper man personalen att växa som individer?

 • Om skillnaden mellan karaktär och personlighet.

Uppskattning och kritik

 • Om att få och ge kritik.

 • Vad bör man tänka på när man ger kritiska omdömen?

 • Vilken bedömningsgrund har man?

 • Positiv feed back – bedömning av prestationer.

 • Om belöning och erkänsla.

 • Lönesättning och utvecklingssamtal.

 • Jämställdhet – vad innebär det i praktiken?

Konflikter och konflikthantering

 • Hur handskas med folk som har tokiga värderingar?

 • Om känslor och val.

 • Vad är rationellt och icke rationellt?

 • Vad orsakar konflikter?

 • Hur reder man ut konflikter horisontellt mellan medarbetare?

 • Vad händer när ledaren hamnar i konflikter?

 • Hur gör man då människor inte vill ändra åsikt? Ledare-medarbetare.

 • Rollspel – värderingskonflikter.

Självkännedom och personlig utveckling

 • Vad är social intelligens?

 • Hur får man självförtroende?

 • Vad är självkänsla?

 • Hur handskas med mina egna tillkortakommanden?

 • Vad gör jag när medarbetarna inte tycker om mig?

 • Populär eller omtyckt?

Ledarskap och kvalitetsarbete

 • Modernt kvalitetsarbete handlar om samarbete utifrån värdegrunden för kundens/uppdragsgivarens bästa, över alla organisatoriska och professionella gränser.

 • Vad är TQM – total quality management?

 • Hur kan ledarskapet bidra till att bygga en företagskultur som främjar stolthet, glädje, samarbete och ett professionellt förhållningssätt till arbetet?

 • Varför ska man mäta kvalitet? Vad gör man med resultatet?

 • Hur konkret utvecklar man som ledare kvaliteten i verksamhet? Vad är ledarens ansvar? Vad är ledningens?

 • Hjälpmedel i kvalitetsarbetet: kvalitetsmatrisen.

Hälsa

 • Livskvalitet och balans i livet.

 • Vilka är orsakerna till arbetsrelaterad stress?

 • Hur hanterar man stress?

 • Hur skyddar man sig mot utbrändhet?

Ledarskap och etik

 • Vad är etik?

 • Skillnad på etik och moral?

 • Finns det rätt och fel?

 • Hur får man folk att följa etiska riktlinjer?

 • Att skapa etiska riktlinjer och handlingsregler.

 • Hur löser man etiska dilemmor?

 • Behöver jag göra det rätta eller räcker det med att inte göra fel?

 • Vad är empati?

UPP
bottom of page