UTBILDNING I VÄRDEBASERAT LEDARSKAP INOM BYGGSEKTORN

Ledarskap i byggen förutsätter en tydlig bild vart projektet syftar. Alla måste kunna förstå vilka värden som man har i uppgift att skapa för projektets olika intressenter. Det är en förutsättning för att man som anställd ska känna verkligt engagemang och motivation. Vad som behövs är en värdemässig målbild, en vision för helheten. De mål som man planerar att förverkliga måste dock vara förknippade med de värden som ledningen vill att verksamheten ska generera. Målen måste vara sammanlänkade med projektets grundläggande värden och vision.

När verksamhetsmålen preciseras och handlingsplaner formuleras utifrån en tydlig värde­grund skapas förutsättningar för gemensamma beslut och prioriteringar. Det gör att energin koncentreras framåt i projektet. Det avgörande är att alla medarbetare gör sin del på ett sådant sätt att insatserna tillsammans bidrar till att skapa en helhet. Alla i projektet måste fås att förstå att värdet av vars och ens prestationer är kopplade till den nytta som skapas för totalen.

Ledarskapet i värdedrivna projekt ska baseras på detta tänkande. Om ledningen bygger sin verksamhet på bestämda grundvärden, behövs ledare som hämtar sina styrverktyg från dessa. Ett sådant ledarskap kallar vi värdebaserat. Värden och värderingar är redskap i sättet att utöva ledarskapet. Värdebaserat ledarskapet handlar först och främst om att presentera och förklara de värden som ska styra verksamheten i projektet. Dessa ska finnas uttryckta i projektets värdegrund. De ska även återspeglas i projektets effektmål. Men det handlar också om att få medarbetare att se att projektets värden stämmer med deras värderingar och att de vill samma saker.

*

Ovanstående text är ett utdrag ur Boverkets handbok GOD KULTUR I FRAMTIDA SVENSKA BYGGPROJEKT

*

PROETICA kommer att erbjuda utbildning i värdebaserat ledarskap i byggbranschen, dels som s.k. inhouse education hos större byggföretag, dels genom samarbete med externa utbildningsföretag.