Värdegrund

För att en värdegrund ska bli styrande måste de anställda kunna förstå hur värdena stämmer med varandra. Om värdena inte gör det, blir de mest vackra ord, utan att vara till någon större hjälp i det praktiska arbetet.


Vad är en värdegrund?

En tydligt utformad värdegrund bygger på ett antal väldefinierade och väl förankrade grundvärden. Värdena i värdegrunden måste också vara uttryckta i förhållande till varandra, rangordnade, så att man vet vilka som är viktigare än andra. Utan en sådan rangordning kan man inte göra rationella prioriteringar när man tvingas att välja mellan olika alternativ. Vid en eventuell konflikt mellan olika grundvärden kan man i regel lösa problemen genom att hänvisa till rangordningen eller värdehierarkin. Man ser vilket värde som är viktigare än ett annat. En väl utformad värdegrund är därför till stor hjälp när ledningen för en organisation eller ett företag ska formulera mål för verksamheten och beskriva vad man vill åstadkomma och hur det ska gå till. (I fortsättningen talar vi om företag även om det handlar lika mycket om organisationer.)

Utifrån de grundläggande värdena skapas sedan ett antal normer eller övergripande handlingsprinciper. Det är viktigt att skilja mellan värden å ena sidan och normer eller handlingsprinciper å den andra. De senare kan komma att ändras beroende på utvecklingen i omvärlden medan grundvärdena är mer bestående. Värdena talar endast om vad som är viktigt och varför det är det. Men de ska inte beskriva nuläget eller tala om hur man handlar och uppför sig i organisationen. Normerna eller handlingsprinciperna beskriver däremot i generella termer hur de anställda förväntas agera för att grundvärdena ska förverkligas.

Normer eller handlingsprinciper kan beskrivas som ett slags allmänna anvisningar, rättesnören, för hur man bör handla inom företaget. Ofta har normerna formen av plikter och skyldigheter, men de kan också anta formen av förbud och avståndstagande. De ska gälla hela företaget. På lokal nivå, om det rör sig om större företag eller organisationer, behöver man sedan konkretisera och utveckla handlingsregler både för hur man bemöter kunder och andra intressenter samt hur man som anställd ska behandla både varandra och sina över- och underordnade.

I en värdegrund ingår också en vision. Visionen ska beskriva organisationens eller företagets ändamål, vilka behov man avser att tillfredsställa hos medarbetare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter. Visionen ska tala om hur man ser på framtiden och det sätt på vilket företaget ska bidra till att denna blir verklighet. Emellertid är det viktigt att visionen är skapad utifrån de grundläggande värden och normer som ingår i värdegrunden. Visionen ska peka i samma riktning som grundvärdena och normerna. Om visionen är framtagen oberoende av grundvärdena, och inte innefattar och utrycker dessa, något som dessvärre är mycket vanligt, kommer visionen att skapa ett incitament bland de anställda att handla på ett sätt som motsägs av grundvärdena, eftersom de pekar i en helt annan riktning.

Arbetet att ta fram, förankra och hålla liv i en värdegrund så att den i praktiken verkligen fungerar inspirerande och vägledande för ledning, chefer och medarbetare i företaget eller organisationen, kallar vi värdegrundsarbete. Proetica har en särskild metod ta fram grundläggande värden och införliva och förankra dessa. Metoden bygger på vetenskaplig forskning och verifierade teorier grundade på lång erfarenhet.