Proeticas tjänster

Proetica erbjuder många tjänster. Här presenteras några av dessa.


Diaflex

DIAFLEX är ett digitalt analysinstrument inriktat på kartläggning av värderingar och företagskultur. Resultatet av en genomförd DIAFLEX-studie ger underlag för insatser att förbättra företagskultur och arbetsmiljö. Syftet är att skapa förutsättningar för ett konkret åtgärdsprogram.

Läs mer

NMI och klimatundersökningar

Proetica har utvecklat ett särskilt instrument för att studera medarbetarnas upplevelser av arbetsmiljön (NMI) och deras inställning till klimatet på arbetsplatsen. På ett unikt sätt relaterar vi sedan resultatet till en utveckling av företagskulturen som leder till tydliga förbättringar.

Läs mer

Värdegrundsarbete

Vi har under åren utvecklad en unik metod för företag och organisationer att bygga sin värdegrund. I processen arbetar företagsledningen och medarbetarna med självständiga processer som sedan sammanfogas i ett integrerat värdegrundsdokument.

Läs mer

Etikforum

ETIKFORUM är ett verktyg för utveckling och införlivande av värdegrunden. Det fungerar som ett praktisk och självinstruerande hand- och arbetsbok för att skapa etiska handlingsregler på arbetsplatsen. Verktyget finns också som en metod för att följa upp DIAFLEX- och medarbetarundersökningar bland de anställda.

Läs mer

Varför program för värderingar och företagskultur?

Företag och organisationer antar ofta en värdegrunden som ska styra verksamheten och sättet att organisera arbetet. En värdegrund ska ses som en viljeyttring av beslutsfattarna eller ägarna. De grundläggande värdena är tänkta att vara vägledande för arbetet. För att fungera måste värdegrunden omvandlas till konkreta direktiv på det lokala planet. Målet är att chefer och medarbetare utifrån värdegrunden ska formulera sina egna normer och handlingsregler, vilka ska styra det praktiska arbetet. Ansvaret för den praktiska tillämpning av värdegrunden ligger hos dem som i vardagen möter kunder och andra intressenter. Värdegrunden ska också återspeglas i samarbetet mellan de anställda och mellan medarbetare och chefer. Den ska även bidra till ett gott arbetsklimat. I själva verket vet man att arbete med företagskulturen är ett av de mest effektiva sätten att förbättra de anställdas upplevelse av sin arbetsmiljö.

För att kunna utveckla och förbättra företagskultur måste man: